Landbótasjóður Landgræðslunnar – úthlutunarreglur

 1. Tilgangur
  Landbótasjóður Landgræðslunnar er sjóður á vegum Landgræðslu ríkisins sem leggur honum til fé til úthlutunar. Heimilt er öðrum aðilum að leggja sjóðnum til fjármuni. Landbótasjóður úthlutar árlega styrkjum til umráðahafa lands, til landbótaverkefna. Með því er ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna færð til styrkþega. Upphæð styrks getur numið allt að 2/3 hluta af reiknuðum kostnaði við vinnu og kaup á aðföngum. Landgræðslan leggur mat á kostnað við verkefnin en með því er jafnræðis gætt milli styrkhafa. Sjóðurinn styrkir einstök verkefni ekki meira en sem nemur 10% þess fjár sem til úthlutunar er hverju sinni.
 1. Ábyrgð
  Verkefnin eru á forsjá og ábyrgð styrkþega. Landgræðslan veitir ráðgjöf og fjármagn til þessara verkefna og hefur jafnframt eftirlit með framvindu þeirra og metur árangur.
 1. Umsóknir
  Árlega skal auglýsa eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og skal í auglýsingunni m.a. tiltaka hvar hægt er að sækja um, hvert eigi að senda umsóknir og hvenær umsóknarfrestur rennur út. Fylla skal vandlega út þar til gert umsóknareyðublað og umsóknum verða að fylgja eftirfarandi upplýsingar:

* Nafn og heimili umsækjanda
* Kennitala og bankareikningur umsækjanda
* Ábyrgðarmaður verkefnis
* Netfang ábyrgðaraðila
* Heiti verkefnis og staðsetning
* Lýsing á verkefni; markmið, aðgerðir, tímaáætlun
* Landbóta- og landnýtingaráætlun, loftmynd þarf að fylgja með

Hægt er að veita undanþágu á kröfu um landbóta- og landnýtingaráætlun sé unnið með lífrænt efni til eins árs.

Sé umsókn metin ófullnægjandi og ekki rétt út fyllt verður hún ekki tekin til efnislegrar umfjöllunar.

 1. Styrkhæf verkefni
  Við ákvörðun um styrkveitingar er einkum lögð áhersla á:

*Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar
*Endurheimt gróðurs og jarðvegs
*Bindingu kolefnis
*Sjálfbæra landnýtingu

Dæmi um styrkhæf verkefni:

Áburðardreifing á rýrt land
Sáning í mela/moldir
Uppgræðsla rofabarða
Dreifing á lífrænu efni o.fl.

Sjóðurinn styrkir m. a. ekki eftirtalda þætti, endurheimt votlendis (EHV), bakkavarnir (VGL), tækjakaup eða upprif girðinga.

 1. Forgangsröðun umsókna
  Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fimm ára, enda fylgi umsókn tímasett landbóta- og landnýtingaráætlun.

Við forgangsröðun umsókna er m.a. tekið mið af eftirtöldum atriðum:

* Að markmið verkefnis sé skýrt og mælanlegt auk þess sem gerð sé nákvæm grein fyrir því landi sem vinna skal á. Afmörkun aðgerðasvæðis á loftmynd er skilyrði
* Hvort umsækjandi hafi áður hlotið styrk og unnið að sínum verkefnum í samræmi við umsókn
* Friðuð svæði eru ofar í forgangi en beitt svæði
* Verkefni sem eru á fjárlögum lenda aftast í forgangsröðun

 1. Vinnsla umsókna
  Landgræðslustjóri skipar verkefnisstjórn Landbótasjóðs en hún fer yfir umsóknir og úthlutar styrkjum að fengnu samþykki landgræðslustjóra. Öllum umsóknum verður svarað skriflega innan sex vikna frá því umsóknarfrestur rennur út.

Upplýsingar um styrkþega og verkefni þeirra verður birt á heimasíðu Landgræðslunnar.

 1. Skil á gögnum

Styrkþegar þurfa að skila gögnum, um aðgerðir ársins, inn til Landgræðslunnar þar sem fram kemur staðsetning og umfang aðgerðar t.a.m. magntölur o.fl. Á næstu tveimur árum verður gerð krafa um að allar aðgerðir í verkefnum Landgræðslunnar verði GPS staðsettar með rauntímaskráningu. Skil á slíkum upplýsingum verður forsenda  styrkveitingar.

 1. Greiðsla styrks
  Þeir styrkþegar sem þess óska, geta fengið helming styrks greiddan þegar staðfesting liggur fyrir um að verkefnið sé hafið. Eftirstöðvar eru greiddar þegar styrkhafi hefur skilað tilskildum gögnum (sjá 7. lið að ofan) inn til Landgræðslunnar og verkefni er lokið. Gögn þessi þurfa að hafa borist Landgræðslunni eigi síðar en 1. október, nema um annað sé samið fyrirfram. Vinni styrkþegi á annan hátt en styrkveiting hljóðar upp á, þá getur styrkveitingin fallið niður að hluta eða öllu leyti. Sé tilskildum gögnum skilað eftir 15. október verður styrkur skertur um 15%, berist gögn eftir 1. nóvember verður hann skertur um 50% og að fullu ef gögn berast eftir 15. nóvember. Við þessar aðstæður kann að koma til krafa um endurgreiðslu þess styrkhluta sem þegar hefur verið greiddur út.

 

Landgræðslan 

Gunnarsholti 23. nóvember 2018

Árni Bragason                                       Garðar Þorfinnsson
Landgræðslustjóri                                 verkefnisstjóri Landbótasjóðs

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?